දිනපතා නිකුත් කරන විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සංඛ්‍යාව වැඩි වෙයි.

එක්දින සේවා වැඩසටහන යටතේ දිනකට නිකුත් කරන විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සංඛ්‍යාව අද සිට ඉහළ නැංවීමට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

දෙපාර්තමේන්තුව දිනකට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර 2000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නිකුත් කළ නමුත් එය දිනකට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර 3500 දක්වා වැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇත.

එමගින් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ එක්දින සේවා වැඩසටහන යටතේ සේවයේ නියුතු සේවකයින් මාරුවීම් දෙකකට බෙදා ඇත.

ඔවුන් පෙරවරු 07.00 සිට පස්වරු 02.00 දක්වා සහ පස්වරු 02.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා නව සේවා මුර යටතේ සේවය කරනු ඇත.

එක්දින සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ විවිධ දෙපාර්තමේන්තුවලට ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ නිලධාරීන් තාවකාලික කොන්ත්‍රාත්තු යටතේ මාස තුනක කාලයක් සඳහා නැවත සේවයේ යොදවා ඇත.

දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් පැවසුවේ ජුනි මාසයේ මුල් දින දහය තුළ පමණක් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර 36,000 ක් පමණ නිකුත් කර ඇති බවයි.

මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේදී විදේශ ගමන් බලපත්‍ර 52,278 ක් ලබාගෙන ඇති අතර පෙබරවාරි මාසයේදී 55,381 ක්, මාර්තු මාසයේදී 74,890 ක්, අප්‍රේල් 53,151 ක් සහ මැයි මාසයේදී 52,945 ක් ලබාගෙන ඇත.

කෙසේ වෙතත්, පසුගිය වසරේ (2021) මුළු කාලය සඳහාම නිකුත් කර ඇත්තේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර 382, ​​506 ක් පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.