කල් ඉකුත් වූ වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 67ක්

කල් ඉකුත් වූ වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 67 ක මුදලක් පූර්ව අවශ්‍යතාවයක් බව ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

තතු දත් ආරංචි මාර්ග වලට අනුව වෛද්‍ය උපකරණවල ආයු කාලය 2019 සිට අවසන් වී ඇත.

CT ස්කෑන්, MRI ස්කෑන්, රේඛීය ත්වරණ යන්ත්‍ර, වාතාශ්‍රය සහ නිර්වින්දන යන්ත්‍ර ඇතුළත් උපකරණ අරමුදල් හිඟකම සහ වසංගතය අතරතුර ඇතැම් වෛද්‍ය උපකරණ සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දීම හේතුවෙන් 2019 සිට ප්‍රතිස්ථාපනය කර නොමැත.

රජයේ රෝහල් පද්ධතියේ වෛද්‍ය උපකරණ අලුත්වැඩියා කිරීම සහ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා වසරකට අවම වශයෙන් රුපියල් බිලියන 30ක් අවශ්‍ය වේ. කෙසේ වෙතත්, වසංගතය සහ පසුව ඇති වූ ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මුදල් හිඟයකට මුහුණ දී තිබේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ බව යෝජනාවක් ආකාරයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයට දන්වා ඇත.

ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය එම මුදලින් කොටසක් ලබාදීමට ප්‍රතිඥා දී ඇති අතර ඉතිරිය ඉදිරි අයවැයෙන් වෙන් කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *