ඉන්ධන සැපයුම සහ නව මිල සම්බන්ධව අමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රධාන යාවත්කාලීන කිරීම් තුනක් සිදු කරයි.

ඉන්ධන සැපයීම සම්බන්ධයෙන් බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර විසින් යාවත්කාලීන කිරීම් තුනක් පහත දක්වා ඇත.

1. සැපයුම්කරු සමඟ නව ක්‍රමවේදයකට එකඟ වීමෙන් පසු ESPO බොරතෙල් භාණ්ඩ බෑම ඊයේ රාත්‍රියේ ආරම්භ විය.

2. අප්‍රේල් මාසයේ සිට CPC විසින් ආනයනය කරන ලද 1 වන පෙට්‍රල් 95 භාණ්ඩ තොගය ගොඩබෑම ඊයේ ආරම්භ විය.

3. මෙම සතිය මුලදී මිල ගණන් සංශෝධනය කරන ලද බැවින් නොවැම්බර් 15 වැනි දින තවදුරටත් මිල සංශෝධනයක් සිදු නොවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *