ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ නව රෙගුලාසි ගැසට් කරයි.

ඇසුරුම්වලට අදාළව පෙර ඇසුරුම් කරන ලද භාණ්ඩ ආනයනය කරන්නන් සඳහා අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ගැසට් පත්‍රයට අනුව, පෙර-ඇසුරුම් කරන ලද භාණ්ඩ රටට ඇතුළු වන ස්ථානයේ දී ඇසුරුම්වල ඇති උපරිම සිල්ලර මිල (MRP), නම සහ ආනයනකරුගේ ලියාපදිංචි ලිපිනය ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කළ යුතුය.

ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් පෙර පැකට් කරන ලද භාණ්ඩ වන්නේ චුයින්ගම්, චොක්ලට්, බිස්කට්, කේක්, වැසිකිලි සබන් ඇතුළු රසකැවිලි ය.

ගැසට් නිවේදනය 2022 නොවැම්බර් 1 සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *