අධ්යාපන සහ සෞඛ‍යය අංශ සඳහා අයවැය ප්‍රතිපාදන වැඩි වෙයි.

නව අයවැය විසර්ජන (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පතෙහි සෞඛ්ය හා අධ්යාපන අංශ සඳහා ප්රතිපාදන වැඩි කර ඇත.

අග්රාමාත්ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඊයේ (9) පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය අත්පත් කර ගැනීමේ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කළේය.

අග්රාමාත්ය ගුණවර්ධන මහතා විසින් ප්රථම වරට සංශෝධිත අයවැය ප්රතික්ෂේප කිරීමේ ප්රධාන අංගයක් වන්නේ අග්රාමාත්ය ගුණවර්ධන විසිනි.

අග්රාමාත්ය කාර්යාලයට අනුව, එය ජනාධිපති සහ ආරක්ෂක අංශ යටතේ ප්රතිපාදන වැඩි කර තිබේ.

ආරක්ෂක අමාත්යාංශය සඳහා වෙන් කිරීම රුපියල් බිලියන 3.76 කින් වැඩි කර තිබේ.

සෞඛ්ය අමාත්යාංශයේ ප්රතිපාදන රු. පුනරාවර්තන හා ප්රාග්ධන වියදම් සඳහා 248,069,998,000 කි.

විසර්ජන ගිණුමට අනුව රාජ්ය පරිපාලනය සඳහා පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා රු .682,728,000,000 ක් වෙන් කර ඇත. රු. 212, 808,260,000 ක් මහජන ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට වෙන් කර ඇත.

රුපියල්. වෙළඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්යාංශය සඳහා බිලියන 9.3 ක් වෙන් කර ඇති අතර රු. මූල්ය ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්රතිපත්ති අමාත්යාංශය සඳහා 467,208,833,833 ක් වෙන් කර ඇති අතර කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා රු .138,560,4500 ක් වෙන් කර ඇත.

මෙම පනත් කෙටුම්පත විවාද කිරීමට යන දිනය ඊළඟ පාර්ලිමේන්තු ව්යාපාරික කමිටු රැස්වීමේදී නියම කරනු ඇති බව අග්රාමාත්ය කාර්යාලය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.