අඟහරුවාදා විදුලි කප්පාදු කාලසටහන : පැය 1 යි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *