අගමැති ගෙනා අයවැය යෝජනා මෙන්න

Share this Article

2021 අයවැය දෙවන වර කියවිම අද (17) පස්වරුවේ අග්‍රාමාත්‍ය හා මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

එම සම්පූර්ණ අයවැය කතාව පහතින්

 

 


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.