හෙට අලුයම 5 දක්වා දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය.

හෙට (14) අලුයම 5 දක්වා දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය පනවා වැඩ බලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.