සුදු සීනි උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 85 යි – නවතම ගැසට් නිවේදනය

Share this Article

සීනි තොග හා සිල්ලර මිල සම්බන්ධයෙන් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව පැකට් නොකළ සුදු සීනි කිලෝවක මිල රුපියල් 85ක් වන අතර, පැකට් කරන ලද සුදු සීනි කිලෝවක මිල රුපියල් 90ක් වේ. එමෙන්ම සුදු සීනි කිලෝවක උපරිම තොග මිල රුපියල් 80ක් වේ.

මේ සම්බන්ධ ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.