සිසුන් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ප්‍රකාශයක්…

රජයේ පාසල්වල 2-4 සහ 7-10 ශ්‍රේණි අතර සිසුන් බඳවා ගැනීමට අවසර දීමේ චක්‍රලේඛය 2023 අප්‍රේල් 21 දිනෙන් පසුව නිකුත් කෙරේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ, බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී අනුගමනය කළ යුතු රෙගුලාසිවලින් චක්‍රලේඛය සමන්විත වනු ඇති බවයි.

එම චක්‍රලේඛය නිකුත් කරන තුරු පාසල්වලට ඇතුළත් වීමේ ලිපි ලබා නොදෙන බව ද අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *