සිකුරාදා ලිට්රෝ ගෑස් බෙදා හැරීමේ සැලැස්ම නිකුත් කරයි.

ගෘහස්ථ LP ගෑස් සිලින්ඩර 16,000ක් (කිලෝ 12.5, 5kg සහ 2.3kg) අද (ජුනි 03) බෙදා හැරීමට නියමිතය.

ලිට්‍රෝ ගෑස් විසින් නිකුත් කරන ලද කොටස් සහිත අලෙවිකරුවන්ගේ ලැයිස්තුව.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *