ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

Share this Article

පසුගිය ඔක්තෝබර් මස 11 වැනි දින පැවැත්වූ 05 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කළ බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර සිටිනවා.

අදාළ ප්‍රතිඵල www.doenets.lk සහ www.results.exams.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකි බවයි එම මාධ්‍ය නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සදහන් වන්නේ. කඩඉම් ළකුණුද අදාල නිවේදනය සමග දැක්වේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.