ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පාවෙන සූර්ය බලාගාරය හෙට විවෘත වේ

නෝර්වීජියානු තානාපති ට්‍Trine Jøranli Eskeda මැතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පාවෙන සූර්ය බලාගාරය කිලිනොච්චි හිදී හෙට විවෘත කිරීමට නියමිත බව වාර්තාවේ.

මෙම පාවෙන සූර්ය බලාගාරය කොළඹ නෝර්වීජියානු තානාපති කාර්යාලයේ සහාය ඇතිව යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය සහ බටහිර නෝර්වේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා විශ්ව විද්‍යාලය (HVL) අතර 2017 සිට පර්යේෂණ සහයෝගීතාවයේ ප්‍රතිඵලයක් වන අතර 42KW ධාරිතාවයකින් යුත් මෙම පාවෙන සූර්ය බලාගාරය විවෘත කිරීම ජනවාරි 24 වන සිකුරාදා පෙ.ව .9.00 ට යාපනයේ විශ්ව විද්‍යාලයේ දී පැවැත්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *