ශ්‍රී ලංකාව සඳහා විදේශ ප්‍රේෂණ දිරිගැන්වීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානු බැංකුව විසින් විශේෂ පියවරයන් කිහිපයක්.

ආර්ථික අර්බුදකාරී තත්ත්වය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට සහාය වීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානු පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය බැංකුව විශේෂ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබේ.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය බැංකුව විසින් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග ශ්‍රී ලංකාවට වැඩි විදේශ විනිමය ලබා ගැනීමට උපකාර කිරීම අරමුණු කරයි.

වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයේ බලපෑම් හේතුවෙන්, 2022 සැප්තැම්බර් 11 වන දින දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින මිතුරන්ට සහ පවුලේ අයට මුදල් යවන්නේ නම් බැංකුව විසින් AUD$6 මාරු කිරීමේ ගාස්තුව ඉවත් කර ඇත.

NetBank හෝ CommBank යෙදුම තුළ AUD ගිණුමකින් ශ්‍රී ලංකා රුපියලට (LKR) මාරු කිරීමේදී ප්‍රවර්ධන කේතය ඇතුළත් කිරීමට ගිණුම් හිමියන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත: SUPPORTSL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.