විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව සම්මුඛ පරීක්ෂණ තාවකලිකව නතර කරයි

රට තුළ පවතින කොවිඩ් – 19 තත්ත්වය හේතුවෙන් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව සම්මුඛ පරීක්ෂණ තාවකලිකව නතර කරයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.