විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම අප්‍රේල් මස 2 සහ 3 වැනිදා – අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයෙන් නිවේදනයක්

Share this Article

රජයේ සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම අප්‍රේල් මස 02 වැනිදා සහ 03 වැනිදා සිදු කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේනදනයක් නිකුත් කරමින් දන්වා සිටී.

එම දින දෙක තුළදී මුදල් ලබා ගැනීමට නොහැකිවන පුද්ගලයින්ට අප්‍රෙල් මස 06 වැනිදා ගෙවීම් කිරීමට බලාපොරොත්තුවන බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

අදාළ නිවේදනය පහතින්ප දැක්වේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.