විරාත් කෝලි මහේලගේ T20 ලෝක කුසලාන වාර්තාව බිඳ දමයි.

මහේල ජයවර්ධන අභිබවමින් විරාත් කෝලි ICC පිරිමි T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *