විදේශගත ශ්‍රමිකයින් සඳහා විද්‍යුත් වාහන ආනයනය කිරීමේ යෝජනා ක්‍රමය සඳහා චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරයි.

“නීත්‍යානුකූල සහ විධිමත් මාර්ග හරහා මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා දිරිගැන්වීමක් ලෙස සංක්‍රමණික සේවකයන්ට විද්‍යුත් වාහනයක් – රෝද හතරක් හෝ රෝද දෙකක් ආනයනය කිරීමට අවසර දෙන චක්‍රලේඛය දැන් නිකුත් කළා. 2022 මැයි සිට සම්ප්‍රේෂණය කළ මුදල් සුදුසුකම් ඇති අතර 2022 දෙසැම්බර් මාසයේදී අවසන් වනු ඇත. විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.CamScanner-08-31-2022-12.42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *