විදුලිය විසන්ධි වීම වැළැක්වීම සඳහා ලංවිමට යෝජනා 4ක්

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට (CEB) අප්‍රේල් මාසය දක්වා ජාතික විදුලිබල පද්ධතියේ බර අඩු කිරීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග හතරක් යෝජනා කර ඇත.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ රට පුරා අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීමේ වගකීම සහතික කරන අතරම, ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට ඇති බර අඩු කිරීමට විදුලිබල මණ්ඩලයට හැකි සෑම උත්සාහයක්ම ගත යුතු බවයි.

සම්ප්‍රේෂණ සහ බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රලාභියා වශයෙන්, මහජනතාවගේ දෛනික ජීවිතයට අවම බලපෑමක් / බාධා කිරීම් ඇතිව, පෙබරවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා කාලය තුළ බලශක්තිය සහ ධාරිතාව සුරැකීමට ලංවිම ගතානුගතික මුලපිරීම් ගත යුතු බව කොමිසම වැඩිදුරටත් පැවසීය.

එමගින්, මෙම කාලසීමාව තුළ ලංවිම විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ප්‍රධාන ක්‍රියාමාර්ග හතරක් මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් යෝජනා කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *