වන ගහනය වැඩි කිරීමට රජය ව්‍යාපෘති 10ක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

2025 වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ වන ප්‍රදේශය/ආවරණය 30% දක්වා ඉහළ නැංවීම සඳහා සුදුසු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යෝජනාවක් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.

රජය පැවසුවේ රු. මෙම වැඩසටහන සඳහා 2022 අයවැය යෝජනා යටතේ රුපියල් මිලියන 2000ක් වෙන් කර ඇත.

හරිත ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ ජාතික වැඩසටහන – “සෙමා අයෙක් – එක් පැලයක්” (එක් එක් පැළයක්) යටතේ ආක්‍රමණශීලී ශාක විශේෂ තුරන් කරමින් වඩා හොඳ වෘක්ෂලතා සහිත වනාන්තර ප්‍රදේශය/ආවරණය වැඩි දියුණු කිරීමට පියවර ගැනීමට නියමිතය.

මෙම වැඩසටහන මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින වනාන්තර ආවරණය සුරක්ෂිත කරන අතරම ජල පෝෂක ප්‍රදේශද සුරක්ෂිත කරනු ඇත.

ඒ අනුව පහත සඳහන් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කරයි.

* වනාන්තර ගම්මාන 200ක් පිහිටුවීම

* පාසල් සහ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන තුළ පැළ සිටුවීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

* දිවයින පුරා ඔසු උයන් පිහිටුවීම

* ආගමික ස්ථාන තුළ පැළ සිටුවීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

* ජලාශ, වාරි රක්ෂිත මෙන්ම ජල පෝෂක ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව රෝපණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

* රාජ්‍ය ආයතන පරිශ්‍රය, අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන පරිශ්‍රය, සංස්ථා, මණ්ඩල සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන පරිශ්‍ර යන භූමි ප්‍රදේශ තුළ රෝපණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

* වතු සමාගම් විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන ඉඩම්වල මෙන්ම පෞද්ගලික ඉඩම්වල ද රෝපණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

* දිවයින පුරා පැල තවාන් පිහිටුවීම.

* වනජීවී හා වන සංරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් පාසල් සිසුන් සහ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම සඳහා මහජන වැඩසටහන් මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

* වන වගාව සඳහා සුදුසු ශාක විශේෂ හඳුනා ගැනීම සහ සංවර්ධනය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල සමඟ සම්බන්ධ වී පර්යේෂණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම. දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
එමගින් එම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *