රියදුරන් ට දැනුම්දීමක්

වාහන දඩ මුදල් ගෙවීම සඳහා ලබා දී ඇති සහන කාලය නොවැම්බර් මස 14 දිනෙන් අවසන් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව, 2021.10.31 දින සිට කරන ලද වැරදි සම්බන්ධයෙන් වූ රථවාහන දඩ පත්‍රිකා නොවැම්බර් මස 14 දින දක්වා අතිරේක දඩ මුදල් රහිතව භාර ගැනීමත්, ඉන් පසුව දින 28 දක්වා අතිරේක දඩ මුදල් අයකර භාර ගැනීමත් කරන බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා නිවේදනය කරයි.

එමෙන්ම නොවැම්බර් මස 01 වනදා සිට කරන ලද වැරිදි සම්බන්ධයෙන් වූ දඩ පත්‍රිකා සාමාන්‍ය පරිදි දින 14 ගණනය කර දඩ මුදල් භාර ගැනීමත්, දින 28ක් දක්වා වූ රථවාහන දඩ පත්‍රිකා අතිරේක දඩ මුදල් අය කර භාර ගැනීමත්, දින 28ක කාල සීමාව ඉක්මවු රථවාහන දඩපත්‍රිකා භාර නොගන්නා බවත් මහජනතාව වෙත දැනුම් දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *