පොලිස් නිෂ්කාශන අංශයේ නව දුරකථන අංක ස්ථාපිත කරයි.

පොලිස්පතිවරයාගේ උපදෙස් මත ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් පොලිස් නිශ්කාෂණ ඒකකය සඳහා වෙනම දුරකථන අංක නිකුත් කර ඇත.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලීසිය සඳහන් කළේ, පොලිස් නිෂ්කාශන සහතික ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන මහජනතාවගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා වෙනම දුරකථන අංක දෙකක් හඳුන්වා දී ඇති බවයි.

එමගින්, ක්ෂණික දුරකථන අංක දෙක වන්නේ;

0112- 439185 (සෘජු)

0112 -013500 (දඩයම් කිරීම)

පොලිස් නිෂ්කාශන සහතික සම්බන්ධයෙන් විමසීම් කිරීමට මහජනතාවට පහත දුරකථන අංකවලට සම්බන්ධ විය හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published.