දින 16ක අමාත්‍ය ධුර කාලය නිමා කරමින් ධම්මික පෙරේරා ඉල්ලා අස්වෙයි.

තමන් සිය අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ බව ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය ධම්මික පෙරේරා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *