දහම් පාසල් ආරම්භ කිරීමට පියවර

Share this Article

බෞද්ධ දහම් පාසල් අදියර 03ක් යටතේ ආරම්භ කිරීම සඳහා පියවර ගෙන තිබේ. එම තීරණයත් සමගම ජූලි මස 12 වැනි දා සිට එම කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සැළසුම් කර තිබේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.