තද වැසි සහ තද සුළං සඳහා උපදෙස් නිකුත් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.