ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා විශේෂ පොලී යෝජනා ක්‍රමයක්…

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා වූ ස්ථාවර තැන්පතු විශේෂ පොලී යෝජනා ක්‍රමය අවසන් කිරීමට මහ බැංකුව ගෙන ඇති තීරණය පිළිබඳව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවට කරුණු දැක්වීය.

දැනට සාමාන්‍ය පොලී අනුපාත ඉහළ මට්ටමක පවතින බැවින් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා වූ ස්ථාවර තැන්පතු පිළිබඳ විශේෂ පොලී යෝජනා ක්‍රමය අවසන් කළ බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

සාමාන්‍ය පොලී අනුපාතිකය අඩුවන සෑම අවස්ථාවකදීම පොලී අනුපාතිකය ඉහළ යන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කළේය.

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා වූ ස්ථාවර තැන්පතු පිළිබඳ විශේෂ පොලී යෝජනා ක්‍රමය 2022 ඔක්තෝබර් 01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවසන් කළ බව මහ බැංකුව පසුගිය සතියේ නිවේදනය කළේය.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකුව පැවසුවේ, ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා වන ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා වන විශේෂ පොලී යෝජනා ක්‍රමය අවසන් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය සැප්තැම්බර් මාසයේදී තීරණයක් ගෙන ඇති බව ය.

විශේෂ ඉහළ පොලී අනුපාත යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම් සඳහා 15%ක පොලී අනුපාතයක් ලබා දෙන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *