ජනපති ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන විවාදය අද සහ හෙට

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් 8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සිව්වන සැසිවාරය ආරම්භයේදී ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පිළිබඳ කල් තැබීමේ විවාදය අද සහ හෙට පැවැත්වීමට නියමිතයි.

පසුගිය 3 වනදා පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් කල්තැබීමේ විවාදයක් පැවැත්වීමට එකඟතාව පළ වුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *