කාලසටහන්ගත විදුලි කප්පාදුවක් නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසයි

නුදුරු අනාගතයේ දී නියමිත විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොවන බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) අද නිවේදනය කළේය.

PUCSL හි නව ක්‍රමවේදය හේතුවෙන් නියමිත විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බව PUCSL සභාපති ජනක රත්නායක මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව මගින් නව ක්‍රමවේදය සකස් කරන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

විදුලිය විසන්ධි කිරීම අත ළඟ බව ජානක රත්නායක මහතා අද පෙරවරු ‍වෙත අනතුරු ඇඟවීය.

විදුලිය විසන්ධි කිරීමේ යාන්ත්‍රණය අද දිනයේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන බව ඔහු පැවසීය.

මේ අතර, කැලණිතිස්ස සොජිට්ස් බලාගාරයේ විදුලි උත්පාදනය නතර කර ඇති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ද පවසා තිබුණි.

ඉන්ධන හිඟයක් හේතුවෙන් බලාගාරයේ විදුලි උත්පාදනය නතර කර ඇති බව විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.

පවතින ඩොලර් අර්බුදය හේතුවෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට රජයට නොහැකිව ශ්‍රී ලංකාව විදුලි අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *