කථානායක වරයා පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයට සමු දෙයි

Share this Article

පාර්ලිමේන්තුව විසිරවීමෙන් පැය 24 ක් ගතවීමට පෙර කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා සිය නිල රථය සහ ආරක්ෂක අංශයන්හි නිල වාහනද පාර්ලිමේන්තුව වෙත නැවත භාර දී ඇත.

ඉන් අනතුරුව ඔහු අද (03) පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියළු අංශ වෙත ගොස් කාර්යයමණ්ඩලය ට සමු දුන් අතර සිය ධුර කාලය තුළ මුහුණ දුන් විවිධ දුෂ්කර තත්ත්වයන් හමුවේ සේවය සළසමින් රාජකාරි ඉටු කිරීම පිළිබඳව කාර්යයමණ්ඩලයට ප්‍රශංසා කළේය.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.