ඖෂධ මිල පාලනය ඉවත් කරන ලෙස ඖෂධ ආනයනකරුවන්ගේ සංගම් රජයෙන් ඉල්ලා සිටියි

ඖෂධ ආනයනය කිරීම සඳහා ණයවර ලිපි විවෘත කිරීමට ඩොලර් නිකුත් කිරීමට නොහැකි නම් ඖෂධ මිල පාලනය ඉවත් කරන ලෙස හෝ අවම වශයෙන් 15% කින් මිල වැඩි කරන ලෙස ඖෂධ ආනයනකරුවන්ගේ සංගම් රජයෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ඖෂධ ආනයනය කිරීම සඳහා LC විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය ඩොලර් ලබා දීමට නොහැකි බව වානිජ බැංකු වාර්තා කර තිබීම හේතුවෙන් ඖෂධ ආනයනකරුවන් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටින බැවින් මෙම ඉල්ලීම කර ඇත.

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය (NMRA) ඖෂධ නිෂ්පාදන, සැපයුම් සහ නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සමඟ එක්ව 2021 අගෝස්තු මාසයේදී ඖෂධ මිල 9% කින් වැඩි කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත. කෙසේ වෙතත් ආනයනකරුවන් පෙන්වා දෙන්නේ එය ඇ.ඩො. රු. 176, නමුත් දැන් ඩොලරය රු. 230.

අමුද්‍රව්‍ය මිල ඉහළ යාමත් සමඟ පැරසිටමෝල් පවා දේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීම දුෂ්කර වී ඇති බව ඖෂධ නිෂ්පාදකයින් ද පෙන්වා දී ඇත. පැරසිටමෝල් දැනට පවතින පාලන මිල වන රු. 1.59.

මේ සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ ඖෂධ නිෂ්පාදන, සැපයුම් සහ නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කළ නමුත් මෙතෙක් විසඳුමක් ලැබී නොමැති බව ඖෂධ ආනයනකරුවන් පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *