2024 වසරට අදාළ රජයේ නිවාඩු දින

එළඹෙන 2024 වසරට අදාළ රජයේ නිවාඩු දින ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

ඒ අනුව 2024 වසරේ නිවාඩු දින 25ක් ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර ඇත.

එම ගැසට් නිවේදනය පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *