2023 අයවැයේ දී වාහන සම්බන්ධ යෝජනා තුනක්…

  • 2020 මැයි 22 හෝ පසුව ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරන ලද නමුත් 2021 නොවැම්බර් 12 ට පෙර නොවන ඕනෑම වාහනයක් සහ 2021 නොවැම්බර් 12 ට පෙර ආනයනය කරන ලද විදුලියෙන් ධාවනය වන වාහන රේගුවෙන් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවහොත් අදාළ බදු ගෙවීමට යටත්ව නිදහස් කරනු ලැබේ. දඩ
  • ප්‍රවාහනය : මාර්ග නඩත්තු අරමුදලක් පිහිටුවීම. රුපියල් මිලියනයකට නොඅඩු වාර්ෂික ගාස්තුවක් අයකර මාර්ග නඩත්තු අරමුදලක් පිහිටුවීමට යෝජනා කර ඇත. ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේදී වාහනයකට රුපියල් 100 කි. මෙම අරමුදල මගින් වාර්ෂිකව සියලුම මාර්ග නඩත්තු කටයුතු සඳහා ලබා දීමට අපේක්ෂා කරන අතර රු. අරමුදල පිහිටුවීම සඳහා 2023 අයවැයෙන් රුපියල් මිලියන 100ක් වෙන් කිරීමට නියමිතය.
  • විදුලි මෝටර් රථ දේශීයව භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙන්ම ඒවා එකලස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දිරිගැන්වීම් ලබා දෙනවා. ඒ අනුව මෝටර් රථ එකලස් කර අවම වශයෙන් 25%ක දේශීය වටිනාකමක් එකතු කර අවශ්‍ය කොටස් දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන ආයතන සඳහා පමණක් සමාජ ආරක්ෂණ දායක බද්ද ඉවත් කෙරේ. මෙහිදී, කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සියලුම ලියාපදිංචි විදුලි වාහන උපාංග නිෂ්පාදකයින් සහ අනුමත දේශීය විදුලි වාහන එකලස් කරන්නන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කළ යුතු අතර දේශීය අගය එකතු කිරීම සහ දේශීයව නිපදවන විද්‍යුත් වාහන උපාංග දේශීය විදුලි වාහන සංරචක නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ දියුණුව සඳහා භාවිතා කිරීම සහතික කළ යුතුය. කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ මේ සඳහා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට මා යෝජනා කරනවා. යෝජිත තොරතුරු පද්ධතිය මඟින් දේශීය වශයෙන් ලබාගත් මෝටර් රථ උපාංගවල වටිනාකම සහ සෑම විදුලි මෝටර් රථ එකලස් කිරීමේ සමාගමක් විසින් එකලස් කරන මෝටර් රථවල දේශීය අගය එකතු කිරීමේ ප්‍රතිශතය ස්වයංක්‍රීයව සහතික කළ යුතුය. තීරුබදු සහන. මෙම පරිගණකගත ෙතොරතුරු හුවමාරු පද්ධතිය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය විසින් සංවර්ධනය කර නඩත්තු කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.