2021 දී මහජන බැංකුවේ අක්‍රීය ණය රුපියල් බිලියන 54 ක් ලෙස වාර්තා වෙයි.

දැනට රුපියල් බිලියන 54 ක ණය ලබාදී ඇති පුද්ගලික අංශයේ සමාගම් පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් සම්පූර්ණ වාර්තාවක් මසක් ඇතුළත ලබාදෙන ලෙස කෝප් කමිටු සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහජන බැංකුවේ සභාපති සුජීව රාජපක්ෂ මහතාට නිර්දේශයක් ඉදිරිපත් කරමින් ඉල්ලා සිටියේය. ක්රියාත්මක නොවන තත්ත්වය තුළ.

කෝප් සභාපතිවරයාට අවශ්‍ය වූයේ ණය ඇගයීමට ලක් වූ ආකාරය සහ එවැනි අනුමැතිය ලබා දීමට සම්බන්ධ වූ පුද්ගලයන් එම වාර්තාවෙන් සඳහන් කිරීමයි. එම තොරතුරු ඉදිරි කෝප් කමිටු වාර්තාවෙන් ද ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි කෝප් කමිටු සභාපතිවරයා සඳහන් කළේ.

2018 සහ 2019 මූල්‍ය වර්ෂ සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තා සහ එහි වත්මන් කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මහජන බැංකුව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝප්) හමුවට කැඳවූ අවස්ථාවේදී කෝප් සභාපතිවරයා විසින් ඉහත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ඉදිරියේදී ණය ලබාදීමේදී ජාතික ධනය හැසිරවීමේදී වගකීමෙන් යුතුව වඩාත් ක්‍රමානුකූලව එය සිදුකළ යුතු බවද කෝප් කමිටු සාමාජිකයින් පෙන්වා දුන්නා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.