10 අයවැය ආදායම්, බදු සහ බදු නොවන ආදායම් යෝජනා ඉදිරිපත් කරයි.

අතුරු අයවැය ආදායම් යෝජනා
1.1 ආදායම් බද්ද, එකතු කළ අගය මත බද්ද (වැට්), විදුලි සංදේශ බද්ද සහ ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බද්ද සම්බන්ධ බදු ප්‍රතිසංස්කරණ ගණනාවක් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමත කර ඇත. මෙම බදු යෝජනාවලින් සමහරක් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

1.2 මීට අමතරව, වැට් බදු අනුපාතය 2022 සැප්තැම්බර් 1 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දැනට පවතින සියයට 12 සිට සියයට 15 දක්වා වැඩි කෙරේ.

1.3 2022 මැයි මාසයේ හඳුන්වා දුන් බොහෝ ආදායම් යෝජනා 2022 ඔක්තෝබර් 1 සිට බලපැවැත්වේ.

1.4 මෙම යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම ආදායම වැඩි කිරීමට උපකාරී වේ. එමගින් රාජ්‍ය වියදම් සඳහා වන මූල්‍ය ප්‍රමාණය ක්‍රමානුකූලව අඩු කිරීමට හැකි වනු ඇත.

1.5 ඉහත යෝජනාවලින් ලැබෙන ආදායම 2021 විසර්ජන පනතේ සංශෝධනවල ඉදිරිපත් කර ඇති ආදායම් ඇස්තමේන්තු යටතේ ද ඇතුළත් වේ.

1.6 මීට අමතරව, 2023 අයවැය ඉලක්ක කර ගනිමින් නව ආදායම් වැඩි දියුණු කිරීමේ යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

බදු පරිපාලනය
1.1 ආදායම ඉහළ නැංවීමට අප ගන්නා උත්සාහයන්හිදී, බදු එකතු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම, බදු අනුකූලතාව ශක්තිමත් කිරීම සහ බදු මඟහැරීම වැළැක්වීම සඳහා බදු පරිපාලනය ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කළ යුතුය.

1.2 දැනටමත් පවතින අවශ්‍යතාවලට අමතරව, වයස අවුරුදු 18ට වැඩි සියලුම පදිංචිකරුවන් සඳහා ඔවුන්ගේ වාර්ෂික ආදායම සහ බදු රහිත සීමාවන් සැලකිල්ලට නොගෙන අනිවාර්ය බදු ලියාපදිංචි කිරීමක් හඳුන්වා දීමට මා යෝජනා කරනවා.

1.3 “ශ්‍රී ලංකා රේගුව පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමේ” අවසන් වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය කැපවී සිටී. මෙමගින් ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ ආයතනික, පරිපාලන සහ මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලීන් එහි වගකීම් ඵලදායි ලෙස සහ කාර්යක්ෂමව ඉටුකිරීමට හැකිවනු ඇත.

බදු නොවන ආදායම
1.1 රජයේ වත්කම් සඳහා ලැබෙන කර්තෘභාග ඇතුළුව බදු නොවන ආදායම ඉහළ නැංවීමට පියවර ගනු ඇත. අපගේ ඛනිජ සම්පත් වඩා හොඳින් භාවිතා කිරීම සහතික කිරීම සහ ජාතික ආර්ථිකයේ අවශ්‍යතාවලට හානියක් නොවන පරිදි අගය එකතු කිරීම වැඩි කිරීම සඳහා උසස් තාක්‍ෂණයන් සහිත කාර්මික ආයෝජන සඳහා ශ්‍රී ලාංකීය හවුල්කරුවන් සමඟ හවුල් ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට විදේශීය ආයෝජකයින් සහ/හෝ තාක්‍ෂණ හිමියන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ද මම යෝජනා කරනවා. සම්පත් තිරසාර භාවිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *