ඇස්ප්‍රින්

හදිසි මිලදී ගැනීම් යටතේ ඖෂධ 400

පසුගිය මාස කිහිපය තුළ රෝහල්වලට හිඟව තිබූ ඖෂධ වර්ග 400ක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් සපයා ඇති බව ඉහළ නිලධාරියෙක් පැවසීය.

අතිරේක ලේකම් වෛද්‍ය සමන් රත්නායක මහතාට අනුව හදිසි මිලදී ගැනීම් යටතේ මෙම ඖෂධ ලබාගෙන ඇත.

වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයේ ඖෂධ 231ක් හිඟ වන අතර රෝහල්වල ඖෂධ 77ක් පමණ හිඟව පවතින බවද එම නිලධාරියා වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කළේය.

මේ අනුව, ඉල්ලුමට අනුව මෙම ඖෂධ මිලදී ගැනීමට පියවර ගනිමින් සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *