සියළුම සුරා සැල් නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා තැබේ

Share this Article

දිවයින පුරා සියලු මත්පැන් අලෙවි හල් නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා තබන ලෙස රජය නියම කරයි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.