සහල් සදහා පාලන මිලක්, ගැසට් නිවේදනය මේ සති අන්තයේ

Share this Article

සියලුම සහල් සඳහා පාලන මිලක් පැනවීමට පාරිභෝගික සුරක්ෂිතා අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත. ඒ සහල් මිල ඉහළ යාම පාලනය කිරීමේ අරමුණින්. ඒ අනුව මෙම සති අන්තයේ පාලන මිල පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.

සම්බා සහ නාඩු සහල් රුපියල් 98 ක් ලෙස සඳහන් කරමින් නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වන අතර කැකුළු සහල්වල උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 93 ක් ලෙස සඳහන් කරමින් නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට නියමිතව ඇත.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.