සමනලවැවේ ජලය ඇත්තේ දින තුනක විදුලි උත්පාදනයට පමණයි – ලංවිම

සමනලවැව ජලාශයේ ජල ධාරිතාව උපරිම ධාරිතාවයකින් සිදු කළහොත් ජල විදුලි උත්පාදනය සඳහා උපරිම දින දෙකක කාලයක් ප්‍රමාණවත් බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ (ලංවිම) ඉංජිනේරුවෙක් පැවසීය.

අද වන විට සමනලවැව විදුලි ජනනය ගිගාවොට් පැය 3.9 දක්වා අඩු වී ඇති බවත්, ඊයේ දිනයේදී ඔවුන් මෙගාවොට් 80ක විදුලිය නිෂ්පාදනය කර ඇති බවත් ඔහු පැවසීය.

“දකුණු පළාතේ විදුලි සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ ධාරිතාව වැඩි කිරීමට යෝජිත ව්‍යාපෘතිය ඉදිරි දින පහ ඇතුළත අවසන් වීමට ආසන්නයි. දින දෙකකින් ජලාශයේ විදුලි උත්පාදනය බිංදුවට එනවා. හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීම්වලට නොගියොත්. , අවශ්‍ය විදුලි සැපයුම දින තුනකට පමණක් සමතුලිත කිරීම සඳහා උපරිම කාලය තුළ උපරිම වශයෙන් පැය දෙකක විදුලි කප්පාදුවක් අත්විඳීමේ හැකියාවක් පවතින බව ඔහු පැවසීය.

“දකුණු පළාතේ විදුලි සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය සම්පූර්ණ කිරීමට අපට හැකිවන බව පැහැදිලියි,” ඉංජිනේරුවරයා පැවසීය.

නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු බලාගාරයේ විදුලි උත්පාදනය දින දෙකකින් යථා තත්ත්වයට පත් කරන බවත්, විදුලිය නිෂ්පාදනයත් සමඟ හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීම් අවශ්‍ය නොවන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *