සතොස අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 07ක මිල අඩු කරයි.

ලංකා සතොස අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ හතක (07) මිල පහත දමා ඇත.

මෙම මිල අඩු කිරීම අද සිට ක්‍රියාත්මක වන බව රජය සතු ව්‍යවසාය ප්‍රකාශ කළේය.

සංශෝධිත මිල ගණන් පහත පරිදි වේ

වියළි මිරිස්
අඩු කර ඇත – රු.75

නව මිල – රුපියල් 1500

රතු පරිප්පු
අඩු කර ඇත – රු. 19

නව මිල – රු.339

තිරිඟු පිටි
අඩු කර ඇත – රු. 15

නව මිල – රුපියල් 230

සුදු සීනි
අඩු කර ඇත – රු. 11

නව මිල – රුපියල් 218

රතු කැකුළු සහල්
අඩු කර ඇත – රු.09

නව මිල – රුපියල් 155

සුදු නාඩු
අඩු කර ඇත – රු.07

නව මිල – රු.188

ලොකු ලූනු
අඩු කර ඇත – රු.06

නව මිල – රුපියල් 129

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *