සජිත් ගේ ගම් උදාව බොරුවක්… video

Share this Article

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ගම් උදාව යටතේ නොමිලේ නිවාස ලබාදුන් බව සහ පහසුකම් සැලසු බව පැවසුවද එම ව්‍යාපෘතියේ ඇති අඩුපාඩු මේ වනවිට එකින් එක සමතු වෙමින් පවතී. මේ එසේ ස්මතු වූ ඉතාමත් අවිධිමත් ව්‍යාපෘතියක විස්තරයකි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.