සජිත් ගේ ගම් උදාව බොරුවක් -02… video

2016 වසරේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අලිමංකඩක ඉදිකර ඇති ඉපලෝගම , ස්වස්තිගම ආදර්ශ ගම්මානයේ මේ වනවිටත් කිසිවෙක් පදිංචි වී නැති අතර කෝටිගණනක් වටිනා රජයේ දේපළ විනාශ වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *