ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) ජන රැලියක් අද

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) අද 2022 පෙබරවාරි 09 වන දින මහජන රැලියක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ රැලිය අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ රැළිය හෙට පස්වරු 02.00ට ආරම්භ වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *