ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිරිව ඇති රන් සංචිතවලින් අඩකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් CBSL විකුණයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දෙසැම්බර් මාසයේදී නිල සංචිත ඉහළ නැංවීම සඳහා සිය රන් සංචිතයෙන් අඩකට වඩා විකුණා ඇති බව නිල දත්ත පෙන්වා දෙයි.

නොවැම්බර් අග වන විට ඩොලර් මිලියන 382.2 ක් වූ රන් සංචිතය දෙසැම්බර් අවසානය වන විට 54.1% කින් මිලියන 175.4 ක් දක්වා පහත වැටී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *