ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ වැඩබලන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා සම්බන්ධයෙන් දැනට මාධ්‍ය සහ සමාජ මාධ්‍ය තුළ සංසරණය වන වාර්තා සම්පූර්ණයෙන්ම සාවද්‍ය බව ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

ප්රකාශය

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ වැඩබලන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා සම්බන්ධයෙන් දැනට මාධ්‍යවල සහ සමාජ මාධ්‍යවල සංසරණය වන වාර්තා පැහැදිලි කිරීමට සහ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම අපේක්ෂා කරයි.

ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා කළමනාකරණ වෘත්තිකයෙකු වන රිචඩ් නට්ල් මහතා 2021 නොවැම්බර් 1 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ප්‍රධාන වාණිජ නිලධාරියා ලෙස පත් කරන ලද බව ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් වාර්තා කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටී. අවශ්‍ය අනුමැතිය සහිතව.

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී තනතුර 2021 දෙසැම්බර් 31 න් පසු පුරප්පාඩු විය. එබැවින්, ජ්‍යෙෂ්ඨතම දෙවැනියා වූ බැවින්, තාවකාලික පදනමින් සහ ස්ථිර පත්වීමක් ලබා දෙන තුරු, වැඩ බලන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ලෙස නට්ල් මහතා පත් කිරීමට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය කළේය. ගුවන් සේවයේ තනතුර දරන්නා.

නට්ටල් මහතා ප්‍රධාන වාණිජ නිලධාරියා ලෙස ඔහුගේ රැකියා භූමිකාවට අමතරව, අන්තර් කාලසීමාව තුළ වැඩ බලන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කරනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.