ශ්‍රී ලංකාව ව්‍යාපාරික හිතකාමී කිරීමට කාර්ය සාධක බළකා 7ක් සහ ආයතන 54ක්.

රට තුළ ව්‍යාපාරික හිතකාමී පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණින් කාර්ය සාධක බළකා හතක් යටතේ ආයෝජකයින්ට පහසුකම් සැලසීමේ සේවා සපයන ආයතන 54ක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කර ඇත.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලීන් සරල කිරීම සඳහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් කාර්ය සාධක බළකාය ස්ථාපිත කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) ප්‍රකාශ කළේය.

මෙහි අරමුන වන්නේ කාර්යක්‍ෂමතාව වැඩි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාවලීන් සරල කිරීම, ගතවන කාලය අඩු කිරීම සහ තොරතුරු පහසුවෙන් ලබා ගැනීමයි. කාර්ය සාධක බලකායන්ට පැහැදිලි බෙදාහැරීම් ලබා දී ඇති අතර ඒවා ලබා දීමට ස්ථිර කැපවීම් කර ඇත.

සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා වෙත ව්‍යාපාර ප්‍රවේශය පහසු කිරීම සඳහා නීතිමය ප්‍රතිසංස්කරණ සහ මෙහෙයුම් වැඩිදියුණු කිරීම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳ කාර්ය සාධක බලකාය පිළිබඳ පළමු සමාලෝචනය පවත්වන ලදී. කාර්ය සාධක බලකාය ඩිජිටල් අත්සන් පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීම, සමාගම් පනතට අවසාන ප්‍රතිලාභීන්ගේ හිමිකාරිත්වය ඇතුළත් කිරීම සහ සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් (RoC) විසින් භාවිතා කරන පවතින ආකෘති සරල කිරීම වැනි ප්‍රධාන නිමැවුම් ලබා දීමට කැපවී සිටී.

දෙවන සමාලෝචනයේදී ඉඩම් ලියාපදිංචිය, අවශ්‍ය සහතික සහ අදාළ ගෙවීම් සම්බන්ධ පියවර වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කරගත් ‘දේපල ලියාපදිංචි කිරීමේ’ කාර්ය සාධක බලකාය කෙරෙහි අවධානය යොමු විය. කාර්ය සාධක බලකාය, මිනුම්පති දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ මහ නගර සභාව, බස්නාහිර පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සහ තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය ඇතුළු ආයතන හතකින් සමන්විත වේ. හිමිකම් සෙවීම්, විද්‍යුත් ඔප්පු ලියාපදිංචි කිරීම සහ ගොඩනැගිලි/වීදි රේඛා සහතික ලබා ගැනීම සඳහා ගතවන කාලය, පිරිවැය සහ ක්‍රියා පටිපාටි අවම කිරීම සඳහා ඊ-ඉඩම් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කාර්ය සාධක බලකාය කැපවී සිටී.

කාර්ය සාධක බළකාය මූලික වශයෙන් කොළඹ ප්‍රදේශය වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර හිමිකම් සෙවීමට සහ ෆෝලියෝ උද්ධෘත නිකුත් කිරීමට මාර්ගගත පහසුකමක් ඇති කිරීමට, අන්තර්ජාලය හරහා මුද්දර ගාස්තු අදහස් සඳහා ක්‍රමයක් ඇති කිරීමට, ඔප්පු ලියාපදිංචියට පහසුකම් සැලසීමේ ක්‍රමයක් සකස් කිරීමට, කැඩැස්තර සැලැස්ම සකස් කිරීමට කැපවී සිටී. සහ වෙබ් ප්‍රකාශනය සහ ස්කෑන් කරන ලද පැරණි සමීක්ෂණ සැලසුම් ඩිජිටල්කරණය කිරීම. බස්නාහිර පළාත සඳහා ඉඩම් කට්ටි පදනම් කරගත් තොරතුරු වෙබ් සේවාව දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත.

කොළඹ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයේ හිමිකම් සෙවීම සඳහා මාර්ගගත පද්ධතියක්, බස්නාහිර පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්වයංක්‍රීය මුද්දර ගාස්තු ගණනය කිරීමේ ක්‍රමයක් සහ කොළඹ ඉඩම් ලේඛනාගාරයේ ඔප්පු ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ස්වයංක්‍රීය පද්ධතියක් වැනි නිමැවුම් ලබාදීමට කාර්ය සාධක බලකාය සිය කැපවීම ලබා දී ඇත. 2023 අවසන් වන විට.

කාර්ය සාධක බලකායට සිය ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය අන්තර් නියෝජිතායතන සම්බන්ධතා සහ ඩිජිටල්කරණ ගැටළු ආමන්ත්‍රණය කරනු ඇති බව PMD වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *