ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධව කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණ ගැනීමට සැරසෙයි.

සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සහ එහි අනුබද්ධ සමාගම් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වගකීම මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය යටතේ ස්ථාපිත රජය සතු ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ඒකකයට පවරා ඇත.

සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම මෙන්ම එහි අනුබද්ධ සමාගම් ද ප්‍රතිව්‍යුහගත කළ යුතු බව පිළිගෙන ඇති බව රජය පවසයි.

සීමාසහිත Sri Lankan Airlines Company හි සැලකිය යුතු කොටස් ප්‍රමාණයක් සහ ආයතනයේ කළමනාකාරිත්වය විනිවිදභාවයෙන් යුත් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් හරහා තෝරාගත් ආයෝජකයින්ට භාර දීමෙන් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සිදු කළ යුතු බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

ඒ අනුව වරාය, නාවික සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව සලකා බලා එහි වගකීම මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ඒකකය වෙත පැවරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රමවේදය අධ්‍යයනය කර අමාත්‍ය මණ්ඩලයට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම රජය සතු ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ඒකකයට පැවරී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.