වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැන රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අනතුරු අඟවයි.

2022 මැයි 25 වැනිදා සිට වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් දියත් කරන බවට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය (GMOA) අනතුරු අඟවා තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය කියා සිටියේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සේවකයින්ගේ වැටුප් කප්පාදුවක් කිරීමට රජය ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගවලට විරෝධය පළ කරමින් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කිරීමට සලකා බලමින් සිටින බවයි.

ජාතික සෞඛ්‍ය සේවා (NHS) පෞද්ගලීකරණය කිරීමට රජය ගෙන ඇති පියවරට විරෝධය පළ කරමින් මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ක්‍රියාත්මක කරන බව ද GMOA ප්‍රකාශ කළේය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරුන් සහ මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් සහ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සමඟ සාකච්ඡාවක් ඉල්ලා සිටින GMOA ගැටළු විසඳීමට අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා තිබේ.

තම ඉල්ලීම්වලට බලධාරීන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් ලබා දීමට අපොහොසත් වුවහොත් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අනෙකුත් සේවකයින් සමඟ එක්ව මැයි 25 වනදා සිය වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය දියත් කරන බවට ද GMOA අනතුරු අඟවා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *