විරෝධතාකරුවන්ට අරලියගහ මැදුරේ දොරටු ඇරේ

ශ්‍රි ලංකා දේශපාලන ඉතිහාසයේ පලමු වතාවට විරෝධතාකරුවන් අරලියගහ මැදුර තුලට කැදවා ඔවුනට සංග්‍රහ කොට ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් වලට සාදාරනය ඉටුකරලීමට මැදිහත් වීමට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහාතා කටයුතු කරන ලද බවට වාර්ථා වේ.

88/89 භීෂණ කාලයේදී JVP හා UNP ය මගින් අතුරුදන් කරවූ පුද්ගලයන්ගේ නෑදෑහිතමිතුරන් ගේ ඉල්ලීම් අරලියගහ මැදුරට කැදවා ඉෂ්ට කරදීමට අගමැති තුමා එකග වු බව වාර්ථා වේ.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *