විදුලි අර්බුදයෙන් ජල සැපයුම බිදවැටෙන ලකුණු

විදුලි සැපයුම බිඳ වැටුණහොත් අඹතලේ ජල පොම්පාගාරයට එය බලපෑමක් සිදු වනු ඇති බව ජල සම්පාදන ඇමැති වාසුදේව නානායක්කාර මහතා සඳහන් කරයි.

එසේ වුවවොත් අඛණ්ඩ ජල සැපයුම බිඳ වැටීමට හැකියාව තිබෙන බවද හෙතෙම පැවසීය.

පාරිභෝගිකයන්ට බලපෑමක් සිදු නොවන ආකාරයට පවතින ජල සම්පත කළමනාකරණය කරගත හැකිවනු ඇතැයිද හෙතෙම තව දුරටත් කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *