විද්‍යාපීඨවලට අයදුම්පත් කැදවයි

2021/2022 අධ්‍යන වර්ෂයේදී උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල අනුව ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සදහා අයදුම්පත් කැදවීමේ ගැසට් නිවේදනය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිකුත් කර ඇත.

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම මාර්ගගත ක්‍රමවේදයට සිදු කරන අතර සුදුසුකම් ලබන සිසුන් තෝරා ගැනීමේදී මාර්ගගත ක්‍රමයට සිදු වන බවද අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

අයදුම් කිරීම අද දහවල් 12 සිට ආරම්භ වු අතර එය අප්‍රේල් 05 දින අවසන් වීමට නියමිත බවත් අද දහවල් 12ට පෙර අයදුම් කළ සිසුන්ගේ අයදුම්පත් නොසලකා හරින අතර නැවත එම අයදුම්පත් මාර්ගගතව අයදුම් කරන ලෙසද අමාතංශය අවධාරණය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *